Hungarian  Flying Tippler Club
Alapítva  2011
MENÜ

Magyar Röpp Tippler Klub (HFTC)

 

VERSENYSZABÁLYZAT

 

Magyar Röpp Tippler Klub (HFTC) ,,,, . ,, . ,, .-án megtartott ülésén elfogadta a következő

 

VERSENYSZABÁLYZATOT

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. szakasz

Jelen szabályzat szerint a versenyen a versenyévre vonatkozó pénzügyi kötelezettségüket teljesítő klubtagok vehetnek részt.

A versenygalambok el kell legyenek látva szabályos zárt gyűrűvel. Gyűrűnek tartalmaznia kell évszámot, azonosításra alkalmas sorszámot. Az HFTC azonban elismeri a külföldi egyesületek által kiadott zárt lábgyűrűs galambok versenyben való részvételét is.

2. szakasz

A versenyek kizárólag szombatokon és vasárnapokon, illetve állami ünnepeken kerülnek megtartásra.

A verseny jelen szabályzattal pontosan meghatározott időben kell kezdődjön.

A versenyt kijelölt bíró részvételével vezetik le,a verseny megkezdési időpontjának meghatározásában a rádióban bemondott idő a mérvadó.

3. szakasz

A versenyeket április 1.-től szeptember 30.-ig tartják.

Az öreg (szenior) galambok versenyét április,május és június hónapokban tartják,míg a fiatal(junior) galambokét június,július, augusztus és szeptember hónapokban.

A fiatal galambok azok az egyedek, amelyek a folyó évből származó gyűrűket viselik. Öreg galamboknak folyó évből származó gyűrűt felhúzni büntetendő.

Minden ilyen jellegű tevékenység fegyelmi sértést jelent.

4. szakasz

A versenyek hivatalos időpontjait az Magyar Röpp Tippler Klub (HFTC)

versenybizottsága állapítja meg. A megállapított időpontokat a klub megküldi a klub tagságának,kiadott közleménye útján.

5. szakasz

A versenyzők a versenyre való jelentkezéseiket adataikkal megküldik a versenybizottságnak.

A jelentkezések átadásának határidejét és az adatokat, amelyeket a jelentkezéseknek tartalmazniuk kell, az HFTC állapítja meg.

A verseny hozzájárulás befizetési határidejét és annak összegét az HFTC állapítja meg.

A versenyrendet a versenyzők és bírák neveivel az HFTC közleményében teszi közzé.

6. szakasz

Amennyiben a versenyző eláll a versenytől, köteles erről értesíteni a versenybizottságot. Ellenkező esetben viseli az értesítés elmulasztásának költségeit.

Az a versenyző, akinek nem jön el a bírája, jogosult új bírót alkalmazni és jelen szabályzattal megállapított időpont után egy órával startolni.

A „leghosszabb nap” versenyben a versenyző, akinek nem jön el a bírája, jogosult új bírót alkalmazni és 5.00 órakor indulni.

A versenyző köteles értesíteni az HFTC versenybizottságának elnökét és ismertetni vele az újonnan fennálló helyzetet,a lehető legrövidebb időn belül,de legkésőbb a verseny utáni első munkanapon.

A verseny nem ismételhető meg.

7. szakasz

A nevezők befizeti a versenyhozzájárulást az HFTC által a folyó versenyévre meghatározott összegig és időpontig(A kiírt verseny. A versenyzői hozzájárulás egyenlő minden bejelentett tag számára.

Diszkvalifikáció vagy a bejelentett versenytől való elállás esetén a versenyzői hozzájárulást semmilyen alapon sem térítjük vissza.

8. szakasz

Az HFTC titkára megküldi a versenyre készült jegyzőkönyvet minden benevezett versenyre három példányban a versenyzői részére.

A jegyzőkönyv egy példánya a versenyzőnél marad, a második és a harmadik a HFTC-nek  kerül átadásra.

A versenyről készült jegyzőkönyvek örök értékűek az HFTC számára.

 

II.VERSENY

 

9. szakasz

Az HFTC versenybizottsága megállapítja a folyó versenyévre vonatkozó havi időpontokat és az indítás időpontjait, mégpedig:

-három időpontot az öregek galambok számára

-három időpontot a fiatal galambok számára

-egy időpontot a „leghosszabb nap”(nemzetközi) versenyre

-egy időpontot a kupára

-egy időpontot a fiatalok nemzetközi versenyére.

Egy versenyévben a versenyző legtöbb hét versenyt jelenthet be (2 öreg,2 fiatal,kupa, leghosszabb nap,nemzetközi fiatalok).

A versenyző egy hónapban csak egyszer mérkőzhet, kivéve a kupát,leghosszabb napot és a fiatalok nemzetközi versenyét.

A fiatal galambok részt vehetnek mind a hét versenyen.

A versenyzők nem lehetnek 17 évnél fiatalabbak.

10.szakasz

A havi versenyek kezdete a következő:

-áprilisban                           05,30

-májusban                           04,30

-júniusban                           04,00

-júliusban                            04,00 – 04,30 (Fiatal Verseny)

-augusztusban                    05,15

-szeptemberben                 05,45

-kupa versenykor               04,30

-leghosszabb nap              04,00

-fiatalok nemzetközi ver.   04,15

 

III. DÍJAK

 

11.szakasz

Díjakat a következő elért eredményekért osztjuk:

-öreg galambok versenye-egy serleg,két oklevél

-fiatal galambok versenye-egy serleg,két oklevél

-abszolult győztes:a legmagasabb megvalósított össz óraszámmal rendelkező versenyző(a 7 versenyidő összesen)-egy oklevél

-leghosszabb nap-egy oklevél

-kupa verseny-három serleg

A versenyévben elért legmagasabb hosszidőért,egy serleg,amely vándorserlegnek tekintendő,az a versenyző aki 3 egymást követő évben elnyeri a vándorserleget az örökös tulajdonba kapja,

Az eredmények kihirdetése és a díjak kiosztása a versenyév befejezése(szeptember)után történik.

 

IV.BÍRÁK-ELLENŐRÖK ÉS FELADATAIK

 

12.szakasz

Az HFTC versenyén a bírónak rendelkeznie kell érvényes fényképes bírálói igazolvánnyal. Nem lehet rokoni kapcsolatban a versenyzővel és idősebb kell legyen 17 évnél.

Az HFTC nem ismer el olyan versenyeket amelyeket kinevezett bírák nélkül tartanak meg.

A bíráskodási ellenőröket a HFTC versenybizottságának elnöke nevezi ki és az ellenőrzés lefolyásáról szóló pontos utasításokkal látja el őket.Az ellenőr felelőséggel tartozik a HFTC versenybizottságának  -az elnöknek.

A versenyző köteles szálláshelyet biztosítani annak a bírónak aki más helyiségből érkezik.

13.szakasz

A galambok versenyen történő elindítása előtt a versenyzőnek be kell írnia a versenyjegyzőkönyvbe:nevét,lakcímét,a verseny megkezdésének keltét és idejét és a verseny faját.A jegyzőkönyvbe bejegyezteti minden egyes galambjának gyűrűszámát,színét,nemét,korát és a bíró nevét,mindezt nyomtatott betűkkel.A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a repülés(verseny) megszakításának jelét is.A bíró köteles legkésőbb 15 perccel az indításra kijelölt időpont előtt megjelenni a galambok elindítására kijelölt versenyhelyen.A versenyző maga jegyzi be a jegyzőkönyvbe a bíró versenyhelyre érkezésének idejét.

14.szakasz

Minden bíró,aki nem jelenik meg a versenyen vagy eláll a bíráskodástól és ezt nem jelenti be a versenybizottság elnökének,fegyelmi vétség miatt fegyelmi felelősséggel tartozik.A bíró ,hogy igazolja bíráskodástól való elállását,hasonlóképpen jár el mint a versenytől elálló versenyző,összhangban jelen szabályzat 6. szakaszával.

15.szakasz

A bíró köteles a versenyen a versenyzővel korrekten viselkedni,a versenyt pedig jelen szabályzat rendelkezései szerint lefolytatni.

A bíró köteles felügyelni a galambok szabályos repülését,mégpedig arról a helyről,ahonnan a legjobb rálátása van a versenyre,nem zavarja azt és nincs kihatással a galambok röptére.

Távolléte esetén a bíró köteles a felügyeletet helyettesére,illetve az HFTC más tagjára vagy az ellenőrre bízni,amennyiben az jelen van . A távollét idejét jegyzőkönyvezik . A verseny befejeztével a bíró ellenőrzi azoknak a galamboknak a gyűrűszámait,amelyek repültek.

16.szakasz

A hitelesített versenyjegyzőkönyveket a versenyről az HFTC  versenybizottság elnökének,vagy titkárának  megkell küldeni a versenyt követő öt napon belül(elismerik a posta pecsétjét)

Az HFTC klubtagok bejelentett versenyzőinek minden versenytől történő elállását  az HFTC vezetőségének köteles megküldi  a kitűzött versenynap előtt egy nappal.

17.szakasz

Az HFTC versenybizottsága a befejezett idénytől számított 15 napon belül hitelesíti a megküldött jegyzőkönyvek kifogástalanságát,ezután a teljes anyagot megküldi az HFTC titkárának, aki azokat megjelenteti a HFTC közleményében.

Valamennyi verseny befejeztével közzéteszik az HFTC versenyein megvalósított végleges ranglistát (név,versenygalambok száma,eredmények és a versenyek megtartásának kelte).

Az  HFTC  versenybizottságának határozatát az idők hitelesítéséről teljes egészében össze kell hangolni a versenyszabályzattal.

18.szakasz

A versenyzők, akik elégedetlenek a bíró munkájával,azaz a bíráskodással írásos fellebbezést nyújthatnak be  az HFTC versenybizottság elnökének a verseny megtartását követő öt (5) napon belül.

Írásos fellebbezést minden HFTC tag benyújthat az HFTC versenybizottság elnökének.

Amennyiben a versenyző vagy a klub tagja nem jár el a fent leírtak szerint és elégedetlenségét a bíró munkáját illetően más módon (elmesélés,rágalmazás) fejezi ki,ellene fegyelmi eljárás indul.

 

V. A GALAMBOK REPÜLÉSE

19.szakasz

A versenyseregben legkevesebb három (3) ,legtöbb húsz (20) galamb lehet.

A start után a galamboknak nem kell találkozniuk két (2) órán át . Amennyiben találkoznak,a szabályzattal összhangban kell repülniük.

Az elkülönült galamb egy (1) órát repülhet a galambseregen kívül.

Amennyiben a galambok napközben elvesznek a beláthatatlan magasságban, a bíró köteles őket két (2) órán át bevárni . Miután megjelennek a beláthatatlan magasságból folytatódik a repülésük.

20.szakasz

A repülés akkor kifogástalan, ha ugyanannyi galamb száll le, mint amennyi kirepült. Amennyiben egy ragadozó elviszi a galambot vagy megzavarja azt, a bíró az ilyen esetet jegyzőkönyvezi (a ragadozó támadásának időpontját és a galamb gyűrűszámát). Az ilyen galambot leírják (mintha fel sem szállt volna). A többi galambnak szabály szerint kell repülnie (19. szakasz)

21.szakasz

Amennyiben három galamb startolt és a  20.szakaszban említett esetre kerül sor,azt a repülést –versenyt megszakítják (diszkvalifikálják),mert a galambseregben ebben az esetben kevesebb mint három (3) galamb van jelen.

Amennyiben a galambok a startkor olyan helyre szállnak le,amely a galambháztól 65 méteres körzetben van, a versenyzőnek jogában áll őket újból felröpíteni a starttól számított öt percen belül . Amennyiben a galambok ekkor sem repülnek fel,a repülést diszkvalifikálják.

22.szakasz

Az éjjeli repülés abban a pillanatban kezdődik,amikor bekapcsolják a városi utcai kivilágítást. A galambseregben annyi galambnak kell lenni,amennyi startolt is. Tekintettel az esetleges 21.szakaszban említett esetre,a versenyzőnek megengedett a galambház feletti világítás meggyújtása akkor,amikor úgy értékeli,hogy ez szükséges és a verseny végéig nem kapcsolhatja azt ki.

Éjjeli repüléskor a galamb egy (1) órán át repülhet a seregen kívül. Amennyiben a galamb kiválik a seregből vagy a sereg szétválik a bíró köteles nyilvántartásba venni az állás módosulását.

Amennyiben a galamb visszatér a seregbe és egy ideig a többi galambbal repül együtt,az előzőleg,seregen kívül eltöltött időt nem kell nyilvántartásba venni és ennek nincs kihatása a repülés kifogástalanságára.

Amennyiben a galamb nem tér vissza a seregbe,a versenyző köteles egy bizonyos jellel egy óra elteltéig,a hatvanadik perccel bezárólag megszakítani a repülést. Ha a jel adását követő következő egy órában (a dropper elengedése), nem hozza le a sereget,a repülést diszkvalifikálják. Az utolsó galamb leereszkedése után, egy órán belül minden versenygalambnak a ketrecében kell lennie,ezt be kell mutatni a bírónak(kivéve a droppert)azonosítás céljából,amennyiben a versenyzőnek mégsem sikerül őket a galambházba terelni,jogában áll őket arról a helyről elvenni ,ahová lerepültek,az utolsó galamb leszállásától számított ugyancsak egy órán belül.

23.szakasz

Amennyiben a versenyseregből a galamb a megengedett helyre repült, a repülést megszakító meghatározott jel előzőleges használata nélkül, ezt a versenysereg repülési hosszának számítjuk.

Egy órán belül a többi galambnak is le kell szállnia a leszállási jel használatával vagy anélkül. Amennyiben ezek a feltételek kitöltöttek, a repülés kifogástalan.

24.szakasz

Amennyiben a galambok sötétben a galambház körül 65 méteres körzetben szállnak le, a versenyző köteles őket egy (1) órán belül bemutatni a bírónak, aki megállapítja a galambok- versenyzők gyűrűszámát, ellenkező esetben a repülést diszkvalifikálják.

 

VI.DISZKVALIFIKÁCIÓ

 

25.szakasz

Amennyiben a galambok –versenyzők, amelyek részt vesznek a versenyben áthágják jelen szabályzat valamelyik rendelkezését, a delegált bíró az ilyen repülést diszkvalifikálja.

Diszkvalifikálják azt a versenyt is , amelynek az elején, végén vagy a repülés közben a galambok a felrepülés-leszállás helyétől,azaz a galambháztól számított 65 méternél távolabbi helyen szállnak le . Ez nem érvényes a dropperekre.

Diszkvalifikálják azt a repülést is, amikor a galamb vagy versenysereg bárhol leszáll, és egy idő eltelte után felszáll és folytatja a repülést.

A repülést diszkvalifikálják, amennyiben a leszállási jel használatának pillanatától számított egy órán belül a versenyseregben lévő valamennyi galamb nem száll le a meghatározott helyre.

Az azonos gyűrűszámmal rendelkező galambot egy versenyszezonban versenyre csak egy versenyző jelentheti be.

26. szakasz

Diszkvalifikálva lesznek azok a versenyzők, akik nem megengedett tevékenységekkel hatnak a galambok repülésére.

A klubtagok, akik bármely módon zavarják, vagy segítik az aznap versenyző versenysereg repülését, fegyelmi vétség miatt felelősséggel tartoznak.

Diszkvalifikálják, akinél, az indításnál több galamb száll fel, mint amennyit benevezett (tudatosan vagy véletlenül).

Diszkvalifikációt jelent az is ha a versenyjegyzőkönyv hibásan vagy hiányosan van kitöltve, későn van postára adva.

 

27. szakasz

A versenyzők és jelenlévők túlzott alkoholfogyasztása a verseny időtartama alatt tilos.

Ellenkező esetben a repülést diszkvalifikálják.

A verseny megtartásának ideje alatt a versenyző nem kell, hogy jelen legyen a startnál és a galambok leereszkedésekor, azonban biztosítania kell egy házigazdát. A házigazda nevét jegyzőkönyvezik.

 

VII.A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA

 

28. szakasz

Jelen szabályzat rendelkezéseinek következetes végrehajtása céljából az illetékes szerv versenybizottságot választ, amelynek három tagja és három taghelyettese van. 29.szakasz

A klub versenybizottsága szervezi a versenyeket és gondoskodik annak legalitásáról.

A versennyel kapcsolatos bármilyen mulasztás esetén, meghatalmazással bír , hogy javaslatot nyújtson be a klub bizottságának fegyelmi eljárás megindítása céljából.

30.szakasz

Jelen szabályzat rendelkezéseinek tolmácsolásában az Igazgató Bizottság illetékes.

31.szakasz

Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

 

Hírek

 • 2012-es eredmények
  2012-12-31 13:32:34

  Sziasztok!

  Felkerültek a 2012 es eredmények.

 • A honlapról
  2012-12-30 15:44:47

    Sziasztok!

  Mint azt bizonyosan észrevettétek az idei évben nagyon elhanyagoltam a honlapot,ezért elnézést kérek tőletek.

  Az elkövetkező napokban felkerülnek az idei versenyeredmények,és amennyiben eljutnak hozzám képek akkor azok is fel fognak kerülni a honlapra.

  A jövőben jobban oda fogok figyelni a naprakészségre.Az eddigi hiányosságokért mégegyszer elnézéseteket kérem!

  Üdvözlettel:

  Pajkos Péter

 • 2013-as versenynaptár
  2012-12-30 15:40:38

   A 2013-as versenynaptár feltöltésre került a honlapra.

Asztali nézet