Hungarian  Flying Tippler Club
Alapítva  2011
MENÜ

Magyar Röpp Tippler Club

ALAPSZABÁLYA

Tartalomjegyzék

 

I. Névhasználat

II. Székhely

III. Célok, tevékenység

IV. Tagság

V. A Club szervezete

VI. Közgyűlés

VII. Elnökség

VIII. Az Ellenőrző Bizottság

IX. Tisztségviselők

X. A Club vagyona és gazdálkodása

XI. A Club megszűnése

XII. Nyilvántartások vezetése, a határozatok nyilvánosságra hozatala

XIII. Vegyes és záró rendelkezések

 

 

 

 

 

ALAPSZABÁLY


Alapítók, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogaik alapján, a 2011.03.13.

napján tartott alakuló közgyűlésen létrehozták a Magyar Röpp Tippler Clubbot (a továbbiakban: Club).

Az Alapítók az alábbiak szerint állapították meg a Magyar Röpp Tippler Club Alapszabályának

egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2011.március 13. -i Közgyűlésen.

I. NÉVHASZNÁLAT

A szervezet neve: Magyar Röpp Tippler Club

A szervezet angol nyelvű neve: Hungarian Flying Tippler Club

II. SZÉKHELY

Az Egyesület székhelye: 2230 Gyömrő Tulipán utca 2/a.

 

 

III. CÉLOK, TEVÉKENYSÉG

3.1. A Club célja és feladatai:

3.1.1 A Club önkéntesen létrehozott személyes és vagyoni közreműködésükkel közhasznú társadalmi tevékenységet folytató és érdekképviseletet ellátó közösség,mely a hazai lakosság érdekében működik..

 

3.1.2. A Club célja az angol röpptippler galambot tenyésztők és röptetők társadalmi összefogása,célkitűzéseik megvalósításának sokrétű segítése,szervezeti életük és szakmai tevékenységük támogatása valamint érdekképviseletük ellátása.

 

3.1.3.A Club keretében és annak irányításával széleskörű tevékenység valósul meg,ami kiterjed a közhasznú tevékenységek közül nevelés,oktatás,képességfejlesztés és ismeretterjesztés,a kulturális örökség megóvása,a természetvédelem és állatvédelem körére valamint az angol röpptippler galamb tenyésztésével és röptetésével összefüggő feladatokra,különféle szolgáltatások nyújtására,továbbá a galambok tenyésztésével és röptetésével kapcsolatos termékek forgalmazásának elősegítésére.

 

3.1.4.A célkitűzések eredményesebb megvalósítása érdekében-kölcsönös segítség elvének érvényesítésével-elősegíti,hogy a tagok egymás munkáját elősegítsék,tagjaik tenyésztési és röptetési eredményeit közkincsé tegyék.

 

3.1.5.A Club alapvető feladatának tekinti a célkitűzések megvalósításának elősegítését,a tenyésztői munka szakszerű irányítását és fejlesztését,valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítését és ápolását.

 

3.2.Célkitűzések megvalósítása:

3.2.1..A Club fenti kiemelten közhasznú tevékenységeit az Alapszabályban meghatározott céljának

megfelelően, cél szerinti tevékenységként folytatja.

 

3.2.2.. A         Club kiemelten közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

 

3.2.3. A Club vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem

veszélyeztetve végez.

 

3.2.4.A Club a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat kizárólag az Alapszabályban

meghatározott tevékenységére fordítja.

 

3.2.5. A Club országos szervezet, amely tevékenységét Magyarország teljes területén fejti ki.

.

3.2.6. A Club céljának megvalósítása érdekében – az elnökség döntése szerint – együttműködik minden

állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a club

eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 

3.2.7.A Club szervezi a röptetéssel és tenyésztéssel összefüggő szakismeretek terjesztését,előadásokat,tanfolyamokat,tapasztalatcseréket stb.rendez,szakkönyvek és szakfolyóiratok kiadását szakmailag támogatja.

 

3.2.8.Tenyésztési és röptetési eredmények széleskörű megismertetése és elismertetése céljából kiállításokat és versenyeket szervez,hazai és nemzetközi kiállításokon és versenyeken vesz részt.

 

3.2.9.Szervezi tagjai számára tenyészállatok hazai cseréjét,adás-vételét,közreműködik a tenyészállatok behozatalának és kivitelének szervezésében.

3.2.10.Különös gondot fordít a galambtenyésztés és röptetés megkedveltetésére az ifjúság körében.

 

3.2.11.Résztvesz a galambtenyésztés és röptetés társadalmi és szakmai feltételeinek kialakításában,fenntartásában és erősíti az állattenyésztési,környezetvédelmi,az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvények érvényesítését e körben.

.Politikával való kapcsolat:

A Club tartózkodik minden párttól és azok politikai tevékenységétől. A Club szervezete pártoktól

független. (Ksztv. 4. § (1) bek. d.) pont)

A Club közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot és politikai tömegmozgalmat nem

támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el,

országgyűlési képviselői, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

 

IV. TAGSÁG

4.1. Rendes tagság

4.1.1. A Club rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet:

- 4 -

- akinek felvételét a Club valamely rendes tagja javasolja (ajánlás), és aki

- elfogadja a Club Alapszabályát és egyetért a Club céljaival,

- elfogadja és egyetért a Club szervezeti felépítésével, és hajlandó annak megfelelően működni,

- hajlandó személyes közreműködésével elősegíteni a Club céljainak megvalósulását,

- megfizeti az esedékes tagsági díjat.

 

4.1.2. A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján-a Club Elnöksége dönt.

 

4.1.3. A Club rendes tagjának jogai:

-részt vehet a Club tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlés határozatainak meghozatala

során szavazhat, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Club működésével

kapcsolatban,

- a tag ajánlásokat tehet a Clubbot érintő kérdések megtárgyalására,

- felvilágosítást kérhet a Club tevékenységéről, amelyre a Club  30 napon belül köteles választ

adni,

- választhat, illetve választható a Club ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire (az

egyesület kiskorú tagja életkori sajátosságainak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő

tisztségekre választható),

- kezdeményezheti a Club céljait és működését érintő kérdéseknek az Elnökség, illetőleg szükség

esetén a Közgyűlés által történő megvitatását,

- betekinthet a Club nyilvántartásába,

- a tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását

kezdeményezheti,

- újabb jelöltet ajánlhat a Club tagjai közé felvételre.

 

4.1.4. A Club rendes tagjának kötelességei:

-tevékenyen közreműködni a Club céljainak megvalósítása érdekében, a közgyűlés által

meghatározott konkrét programok végrehajtásában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását,

- a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,

- a mindennapi kapcsolataikat felhasználva a Club jó hírnevét építeni és megőrizni,

- a Club Alapszabályát, határozatait betartani.

 

4.2. Pártoló tagság

4.2.1. A Club pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet:

- aki elfogadja a Club Alapszabályát és egyetért a Club céljaival,

- személyes közreműködéssel, illetve anyagi hozzájárulással támogatja a Club munkáját és céljainak

megvalósulását.

 

4.2.2. A pártoló tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelem alapján – a Club Elnöksége dönt.

A pártoló tag igénybe veheti a Club szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.

Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

4.2.3. A Club pártoló tagjának kötelezettségei:

- tevékenyen közreműködni a Club céljainak megvalósítása érdekében, a közgyűlés által

meghatározott konkrét programok végrehajtásában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását,

- a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,

- a mindennapi kapcsolataikat felhasználva a Club jó hírnevét építeni és megőrizni,

- a Club Alapszabályát, határozatait betartani.

 

4.3. A tagsági jogok gyakorlásának, kötelességek teljesítésének módja

Az Egyesület természetes személy tagja személyesen, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet tagja képviselője útján vesz részt a Club munkájában, ugyanígy gyakorolja jogait, teljesíti

kötelességeit. Választott tisztséget csak természetes személy tölthet be, azonban jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkező tag természetes személy képviselője is választható. Jogi személy, vagy jogi

személyiséggel nem rendelkező tag természetes személy képviselője útján választhat.

 

4.4. A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:

- a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével

- a Club megszűnésével,

- a tag kizárásával,

- a tag kilépésével.

A tagot a tagsági viszonya bármilyen formában történő megszűnése esetén az Elnökség törli a

tagnyilvántartásból.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára

vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

 

4.5. Kizárás

4.5.1. Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki

- a Club Alapszabályát súlyosan megszegi,

- a Club rossz hírét kelti,

- az Alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz határidőben eleget,

- a Club nevével visszaél,

- előzetes figyelmeztetés után 30 napon túl elmaradt a tagdíj megfizetésével,

- akinek a tagsága feltételei közül bármelyik hiányzik, vagy megszűnik,

- akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

 

4.5.2. A kizárt tag az Elnökség kizárással kapcsolatos írásbeli határozata ellen, jogorvoslatként tizenöt napon

belül írásban a Club Közgyűléséhez panasszal élhet, amely a következő ülésén a kérdésben végérvényesen

dönt. A Club Közgyűlésének e tárgyban hozott döntése ellen további jogorvoslatnak bírósági úton van

helye.

4.6. Kilépés

Bármely tag megszüntetheti tagságát saját döntése alapján is. A kilépő tag a korábbi befizetéseiből visszatérítésre

nem tarthat igényt. A kilépési nyilatkozatot az Elnökség részére kell írásban eljuttatni. A tagsági viszony az

írásbeli értesítés kézhezvételének napjával szűnik meg.

 

4.7. Tagdíj

A tagdíjat évenként előre kell megfizetni, mely a tagdíj Clubhoz való beérkezésének napjától számított 1

éves időtartamra vonatkozik. Belépő tag esetén a tagdíj befizetési kötelezettségnek a tagsági jelentkezéssel

egyidejűleg kell eleget tenni. A tagdíj mértékét a rendes Közgyűlés határozatban rögzíti.

 

4.8. Tagdíj fizetési kötelezettség 30 napon túli késedelme

Amennyiben valamely tag a jelen Alapszabály értelmében meghatározott tagdíj fizetési kötelezettségének 30

napon belül nem tesz eleget, az Elnökség a tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 30 napos határidővel

felszólítja.

Amennyiben a tag az újabb határidő alatt sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, az Elnökség dönthet a tag

kizárásáról.

 

V. A CLUB SZERVEZETE

A Club szervei a Közgyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság.

 

VI. KÖZGYŰLÉS

A Közgyűlés a Club legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

 

6.1. A Közgyűlés összehívása és határozatképessége

6.1.1. Az éves rendes Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi

pontok közlésével. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

Az éves rendes Közgyűlésre a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz

nappal a Közgyűlés időpontja előtt.

 

6.1.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok 50%-a + 1 tag

jelen van.

 

6.1.3. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot is, amelyen az ismételt Közgyűlést meg kell

tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlés a

meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A

meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a határozatképtelenség miatt összehívott megismételt

közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

6.1.4. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az

esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

 

6.1.5. A határozatokat írásban, a határozatok könyvében rögzíteni kell.

 

6.1.6. A Közgyűlést össze kell hívni:

- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

- ha az Ellenőrző Bizottság a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

- ha az Elnökség Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

- ha Bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.

 

6.1.7. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

 

6.1.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a Közgyűlés időpontját, napirendjét, a

határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a határozatot támogatók, ellenzők és tartózkodók számát

írja alá és két, a Közgyűlés által

megválasztott tag hitelesíti.

 

6.2 Kizárólagos hatáskörök

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Club  megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;

 

 

-az Alapszabály elfogadása és módosítása;

- az Elnökség (Elnök és Alelnökök) és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;

- tagdíj mértékének megállapítása;

- az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása;

- a Club éves költségvetésének és az éves közhasznúsági jelentésének elfogadása;

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 

6.3. Szavazás

6.3.1. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy

szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata, távollétében a levezető elnök szavazata dönt. Az

éves beszámoló elfogadásának módja egyszerű többség.

 

6.3.2. A Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg. Megválasztottnak azt a személyt kell

tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja

meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett

személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott

személy lesz.

 

6.3.3. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

6.3.4. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk.685. § b) pontja

szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség

vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben

egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a Club cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak

megfelelő cél szerinti juttatás.

 

6.3.5. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és

magánszemélyek képviselőit.

 

VII. ELNÖKSÉG

7.1. A Club ügyintéző szerve az Elnökség: az Elnökből, és 2 Alelnökből áll.

 

7.2. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban irányítja a Club működését. Az Elnökség évente

legalább kétszer ülésezik, de szükség szerint tart többször is üléseket. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

7.3. Az Elnökségi ülés összehívásának módja: az Elnökség tagjai részére meghívót kell küldeni írásban

legalább tíz nappal az Elnökségi ülés előtt. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendjét.

 

7.4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Elnökségi tagnak

egy szavazata van. Az Elnökség határozatképes, ha ülésein legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség

üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.

 

7.5. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés időpontját, helyét, a

napirendet, a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, ellenzők és a

tartózkodók számát és személyét. A jegyzőkönyv vezetéséről az Elnök gondoskodik, és azt a jegyzőkönyv

vezető, az Elnök és egy hitelesítő elnökségi tag írja alá.

 

7.6. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg a Club tagjai sorából, határozatlan időtartamra.

 

7.7. Nem lehet az Elnökség tagja, az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjétől szóló törvény

szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.

Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

 

7.8. Az Elnökség tagja illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

7.9. Az Elnökség feladata és hatásköre különösen, de nem kizárólagosan:

- tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő

szervező tevékenység;

- a Club gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka;

- személyzeti munka irányítása;

- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség

hatáskörébe von.

 

7.10. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk.685. § b) pontja

szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség

vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben

egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a Club cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak

megfelelő cél szerinti juttatás.

 

VIII. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

8.1. Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elkülönült felügyelő szerv, az Ellenőrző

Bizottság végzi. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 3 (három) fő. Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk

közül választják az Ellenőrző Bizottság elnökét. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása 5 (öt) évre szól.

 

8.2. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. Az Ellenőrző Bizottság tagjai más választott

egyesületi tisztséget nem tölthetnek be. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, továbbá az

Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki

- az Elnökség Elnöke vagy tagja,

- az Egyesülettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

- a Club cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem

pénzbeli szolgáltatásokat és a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő

cél szerinti juttatást, illetve

- az előbbi alpontokban említett személyek közeli hozzátartozója.

 

8.3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, továbbá a Club könyvvizsgálója, az a

személy sem, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy

évig – tisztséget, amely az adózás rendjétől szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen

közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

 

8.4. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a Club működését és gazdálkodását. ennek során az Elnökség

tagjaitól jelentést, a Club munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Club

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja a Közgyűlésen és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosultat tájékoztatni, illetve a Közgyűlés vagy az Elnökség

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a Club működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő

esemény (mulasztás, stb.) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve

enyhítése az intézkedésre jogosult személy vagy szerv döntését teszi szükségessé, vagy

- az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

8.5. Az intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy Elnökséget az Ellenőrző Bizottság indítványára - az

indítvány megtételétől számított – 30 napon belül össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén az

összehívásra az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a szükséges intézkedéséket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság haladéktalanul

köteles értesíteni az Elnökséget, az Elnökség nem kielégítő intézkedése esetén pedig a Club törvényességi

felügyeletét ellátó szervet.

 

8.6. Az Ellenőrző Bizottság évente legalább kétszer ülésezik. Az Ellenőrző Bizottság üléseit az Ellenőrző

Bizottság elnöke hívja össze írásban, az időpont, a helyszín és a napirend megjelölésével. Az Ellenőrző Bizottság

határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű

szótöbbséggel hozza. Vizsgálati ügyrendjét az Ellenőrző Bizottság maga határozza meg.

 

8.7. Az ellenőrzés tapasztalatairól az Ellenőrző Bizottság évente beszámol a Közgyűlésnek. A Club

éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az Ellenőrző Bizottság köteles előzetesen megvizsgálni és ennek

eredményéről a Közgyűlésnek beszámolni.

 

IX. TISZTSÉGVISELŐK

9.1. A Club Elnöke

9.1.1. A Club Elnökét határozatlan időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a

Közgyűlésnek felelős.

 

9.1.2. Az Elnök kötelezettségei:

- Felelős a szervezet irányításáért és felügyeletéért.

- Összehívja és vezeti a Közgyűlést, valamint az Elnökségi ülést.

- Ellátja a szervezet képviseletét.

- Irányítja a következő évi akcióterv kidolgozását.

- Figyelemmel kíséri és koordinálja az Elnökség tevékenységét.

- Felelős a szervezet működésének jogszerűségéért, továbbá az éves költségvetés betartásáért.

 

9.1.3. A Club képviselete: A Clubbot az Elnök önállóan jogosult képviselni.

 

9.1.4. A Club jegyzésének módja: A Club Elnöke a Clubbot akként jegyzi, hogy a Club

előnyomott, nyomtatott vagy bélyegzett neve fölé a nevét önállóan írja.

 

9.1.5. A Club bankszámlája felett az elnökség tagjai jogosultak rendelkezni, oly módon, hogy a

rendelkezést az Elnök és egy másik elnökségi tag együttesen írja alá.

 

9.2. A Club Alelnökei

9.2.1. A Club Alelnökeit határozatlan időtartamra a Közgyűlés választja.

 

9.2.2. Az Alelnökök feladatai a következők:

- Figyelemmel kísérik és koordinálják a Club programjait és tevékenységét.

- Biztosítják az egész éves stratégia megvalósulását.

- Az Elnök irányításával elkészítik az akciótervet, részt vesznek a program tervek elkészítésében.

 

9.3. A tisztségviselő abban az esetben hívható vissza, ha:

- kötelezettségeit súlyosan megszegi,

- a Club Alapszabályát súlyosan megszegi,

- a Club rossz hírét kelti,

- az Alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz határidőben eleget,

- a Club nevével visszaél.

A tisztségviselők visszahívására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az Ellenőrző Bizottság

tagjaira is.

 

X. A CLUB VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

10.1. A szervezet elsődleges bevétele a tagdíj, pénzügyi éve január 1-től december 31-ig tart.

Emellett bevétele a jogi és természetes személyek felajánlásai, hozzájárulásai és egyéb, a cél szerinti

tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek.

 

10.2. A Club vállalkozói tevékenységet kizárólag a Club közhasznú céljainak megvalósítása

érdekében, és csak másodlagos jelleggel, közhasznú céljait nem veszélyeztetve folytathat.

 

10.3. A Club a bevételeit a Club céljainak megvalósítása érdekében használja fel.

 

10.4. A Club kiadásai a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások.

 

10.5. A Club éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. A Club

gazdálkodásáról az Elnökség egy beszámolót készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt

legkésőbb március 1-ig, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

 

10.6. A Club az éves beszámoló közzétételével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít a Kszt. 19. §-

ának (2) bekezdésében meghatározott tartalommal. A közhasznúsági jelentés jóváhagyása a Közgyűlés

kizárólagos hatáskörébe tartozik,

 

10.7. A Club bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Club

tagjai a Club tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.

 

10.8. A Club pénzeszközeit számlán kezeli.

 

XI. A CLUB MEGSZŰNÉSE

11.1. A Club határozatlan időtartamra alakult.

 

11.2. A Club megszűnik:

- ha a Közgyűlés a Club feloszlását kimondja,

- ha más szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja

- ha a bíróság feloszlatja,

- ha megszűnését a bíróság megállapítja.

 

XII. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE,

A HATÁROZATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

12.1. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket az Elnökség tartja nyilván. A

Közgyűlés és az Elnökség üléseiről a jegyzőkönyveket le kell fűzni, továbbá a Közgyűlés és az Elnökség

határozatairól külön-külön számítógépes nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntések tartalmát,

időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, ellenzők illetve a döntéstől tartózkodók számát (és ha

lehetséges, a személyét).

 

12.2. A Közgyűlés határozatait a Club az internetes honlapján (www.hftc.freewb.hu) teszi közzé. Az

Elnökség határozatai és az éves beszámolók a Club székhelyén a faliújságon kifüggesztésre kerülnek, ezen

kívül az egyesület internetes honlapján is közzéteszi. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről az érdekeltek

írásban értesítést kapnak.

 

12.3. A Club a működésével kapcsolatos valamennyi iratba való betekintést – előzetesen egyeztetett

időpontban – lehetővé teszi.

 

12.4. A Club működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról internetes honlapján rendszeresen

beszámol.

 

12.5. A Club a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját

honlapján (www.hftc.freewb.hu) közzéteszi. A Club közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet

illetve abból a saját költségére másolatot készíthet.

 

12.6. A Club ezen Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az

országos sajtó útján nyilvánosságra hozza.

 

XIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, a

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok

irányadóak.

 

 

 

Hírek

 • 2012-es eredmények
  2012-12-31 13:32:34

  Sziasztok!

  Felkerültek a 2012 es eredmények.

 • A honlapról
  2012-12-30 15:44:47

    Sziasztok!

  Mint azt bizonyosan észrevettétek az idei évben nagyon elhanyagoltam a honlapot,ezért elnézést kérek tőletek.

  Az elkövetkező napokban felkerülnek az idei versenyeredmények,és amennyiben eljutnak hozzám képek akkor azok is fel fognak kerülni a honlapra.

  A jövőben jobban oda fogok figyelni a naprakészségre.Az eddigi hiányosságokért mégegyszer elnézéseteket kérem!

  Üdvözlettel:

  Pajkos Péter

 • 2013-as versenynaptár
  2012-12-30 15:40:38

   A 2013-as versenynaptár feltöltésre került a honlapra.

Asztali nézet